Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY - JAK JE UZYSKAĆ ?

ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY - JAK JE UZYSKAĆ ?

#błąd medyczny # zdarzenie medyczne # odszkodowanie # zadośćuczynienie # jak uzyskać # odszkodowanie Szczecin # odszkodowania radca prawny Szczecin

Radca prawny odszkodowania szczecin

Co możemy zrobić jeśli uważamy że w naszym przypadku mogło dojść do popełnienia błędu medycznego, który poskutkował utratą zdrowia? Od czego zacząć?

Jak w przypadku każdego odszkodowania po pierwsze przed podjęciem jakichkolwiek kroków prawnych powinniśmy zebrać wszelką dokumentację medyczną dotyczącą naszej sytuacji. Oprócz tego powinnismy zebrać rachunki za dodatkowe leczenie, badania, koszty dojazdów do lekarza, dokumentację dotyczącą rehabilitacji, dowody na utracone zarobki oraz inne dowody, które dotyczą wydatków spowodowanych pogorszeniem się stanu wskutek błędu medycznego.

Następnie mamy możliwość wyboru kilku dróg postępowania:

  • zgłoszenie sprawy ubezpieczycielowi lekarza bądź placówki medycznej,
  • postępowanie cywilne;
  • postępowanie karne;
  • postępowanie przed Wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

ZGŁOSZENIE SZKODY DO UBEZPIECZYCIELA –  OD CZEGO ZACZĄĆ?

Na początku należy się zwrócić do placówki medycznej bądź lekarza o podanie numeru polisy OC i danych ubezpieczyciela. Po uzyskaniu tych informacji  powinniśmy zgłosić ubezpieczycielowi szkodę oraz swoje żądania.

Postępowanie likwidacyjne przed ubezpieczycielem może skutkować uznaniem zasadności roszczeń pacjenta i przyznaniem należnego odszkodowania albo odmową uznania ww. roszczeń. Co wtedy możemy zrobić?

Możemy złożyć wtedy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, a jeśli to nie odniesie skutku skierować pozew do sądu cywilnego.

POSTĘPOWANIE CYWILNE – ODSZKODOWANIE ZA BŁĄD MEDYCZNY

W pozwie musimy dokładnie opisać, czego się domagamy (jakich kwot i w jakich wysokościach oraz z jakiego tytułu), wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń (dokumentację medyczną, świadków, opinie biegłych) oraz sformułować uzasadnienie.

Do pozwu należy załączyć dokumentację medyczną oraz dokumenty, z których wynika wysokość poniesionej przez nas szkody.

Z reguły w takich sprawach konieczne jest zasięgnięcie przez sąd opinii biegłych lekarzy, którzy ustalą związek doznanej przez pacjenta szkody z działaniem lekarza oraz określą stopień uszczerbku na zdrowiu.

Wnosząc pozew  o odszkodowanie należy się liczyć z obowiązkiem uiszczenia opłaty od pozwu w zależności od wysokości roszczenia. W toku postępowania konieczne będzie również uiszczenie zaliczki za opinię biegłego (od kilkuset do kilku tysięcy złotych).

Jeżeli pacjent ze względu na sytuację materialną nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania przed sądem, może jeszcze przed wszczęciem sprawy wystąpić do sądu o zwolnienie od kosztów w całości lub części, a także o ustanowienie pełnomocnika procesowego z urzędu.

POSTĘPOWANIE KARNE

W przypadku odpowiedzialności karnej w grę może wchodzić odpowiedzialność za jedno z przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu np.

  • nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 Kodeksu karnego);
  • ciężki uszczerbek na zdrowiu, średni i lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego; art. 157 Kodeksu karnego);
  • działanie osoby wykonującej zawód medyczny bez zgody pacjenta (art. 192 Kodeksu karnego).

W tym wypadku należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w najbliższej jednostce policji lub prokuraturze rejonowej. Zawiadomienie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu. Jeżeli złożone zawiadomienia uzasadnia popełnienie przestępstwa, następuje wszczęcie postępowania przygotowawczego. Postępowanie przygotowawcze kończy się albo skierowaniem oskarżenia, albo umorzeniem postępowania. Pokrzywdzony może ustanowić pełnomocnika także radcę prawnego, zaś sam w procesie sądowym może działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego. W razie skazania sąd może orzec obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oznacza to, że sąd karny może przyznać odszkodowanie i zadośćuczynienie wg przepisów prawa cywilnego. Przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia jest obligatoryjne w przypadku złożenia takiego wniosku przez pokrzywdzonego.

Ubezpieczyciel lekarza ma obowiązek pokrycia kosztów odszkodowania i zadośćuczynienia oraz nawiązki.

WOJEWÓDZKIE KOMISJE DS. ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH – CO TO TAKIEGO?

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za błędy medyczne powstałe w szpitalu. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia co umożliwia uzyskanie odszkodowania lub zazdośćuczynienia w czasie dużo krótszym niż w przypadku sprawy sądowej. W skład wojewódzkiej komisji wchodzi 16 członków: ośmiu ekspertów w dziedzinie medycyny i ośmiu w dziedzinie nauk prawnych, którzy posiadają wiedzę w zakresie praw pacjenta.

Pacjent (ale też jego spadkobierca) ma rok na złożenie wniosku o ustalenie błędu medycznego. Okres jednego roku będzie się liczył od momentu kiedy pacjent dowiedział się o zaistnieniu uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub od śmierci pacjenta, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie skutkujące uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia pacjenta albo śmiercią pacjenta. Złożenie wniosku podlega opłacie w wysokości 200 zł. W trakcie postepowania mogą się pojawić dodatkowego koszty, w tym opinii biegłych (do 450 zł), które pacjent będzie musiał pokryć jeśli komisja nie orzeknie o zaistnieniu zdarzenia medycznego.

Szkoda zostanie zrekompensowana, jeśli wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych ustali, że faktycznie ono nastąpiło. Od orzeczenia komisji przysługuje odwołanie.

Maksymalna wysokość świadczenia (odszkodowania i zadośćuczynienia) z tytułu jednego zdarzenia medycznego w odniesieniu do jednego pacjenta w przypadku:

  1. zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta - wynosi 100 000 zł;
  2. śmierci pacjenta - wynosi 300 000 zł.

 

POMOC PRAWNA

Jeżeli powyższe informacje nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd medyczny, zapraszam do osobistego kontaktu. Dane kontaktowe znajdują w zakładce „kontakt” lub „e-porady”. Wstępna analiza sprawy oraz przekazanie jej wyników jest bezpłatna.

 

 

Stan prawny na dzień 22.09.2021 r.