Jesteś tutaj: Blog Prawo cywilne i odszkodowania Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Jak uzyskać wysokie odszkodowanie?

#odszkodowanie z oc sprawcy wypadku # odszkodowanie po wypadku samochodowym # zaniżone odszkodowanie Szczecin # odszkodowania radca prawny Szczecin # odszkodowania komunikacyjne # zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

Radca prawny odszkodowania szczecin

ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym spowodowanym przez inną osobę? Przysługuje Ci odszkodowanie i zadośćuczynienie powypadkowe z polisy OC sprawcy kolizji. Poszkodowanym w wypadku może być pasażer (również ten, który podróżował ze sprawcą wypadku), potrącony pieszy, rowerzysta lub  motocyklista, a także kierowca pojazdu, który brał udział w zdarzeniu i nie jest sprawcą.

Każdy, kto poniósł szkodę w wypadku komunikacyjnym ma prawo do uzyskania odszkodowania powypadkowego. Jeśli osoba poszkodowana w wyniku wypadku poniosła śmierć, jej najbliższym przysługuje zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy wypadku?

OD KOGO UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK KOMUNIKACYJNY?

Każdy właściciel pojazdu mechanicznego ma obowiązek zawrzeć umowę  ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej tzw. OC komunikacyjne. Istotne jest, że ubezpieczenie OC jest przypisane do pojazdu, nie do osoby, a więc ubezpieczyciel ma obowiązek wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, kto kierował pojazdem. Nie ma więc znaczenia, czy sprawca wypadku jest właścicielem samochodu, którym kierował. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby np.  kolegi, małżonka, dziecka, a nawet złodzieja.

By ustalić numer polisy OC wystarczy znać numer rejestracyjny pojazdu.

Następnie na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego możemy sprawdzić czy  dany pojazd o określonym numerze rejestracyjnym posiadał ubezpieczenie OC w ruchu krajowym na dzień wypadku. W odpowiedzi uzyskamy informacje o numerze polisy, marce pojazdu oraz nazwie ubezpieczyciela (PZU S.A., TUiR Allianz Polska S.A., TUiR Warta S.A., Generali T.U. S.A. lub innego), do którego należy kierować swoje roszczenia.

Sprawdź czy sprawca wypadku miał aktualne ubezpieczenie OC komunikacyjne


CZEGO MOŻNA SIĘ DOMAGAĆ W RAMACH ODSZKODOWANIA I ZADOŚUCZYNIENIA PO WYPADKU KOMUNIKACYJNYM?

Poszkodowany w zależności od doznanych obrażeń, może domagać się od ubezpieczyciela:

 • odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów np. na naprawę pojazdu, holowanie, pojazd zastępczy
 • zadośćuczynienia pieniężnego za obrażenia ciała – doznaną krzywdę, ból i cierpienie
 • zwrotu wszelkich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, opieką, transportem poszkodowanego i jego bliskich do lekarza, adaptacji mieszkania stosownie do potrzeb poszkodowanego, a także przygotowania go do wykonywania nowego zawodu
 • renty uzupełniającej, która ma stanowić wyrównanie różnicy w dochodach osiąganych przez poszkodowanego przed wypadkiem w stosunku do dochodów uzyskiwanych przez niego po wypadku
 • jednorazowego odszkodowania (tzw. kapitalizacji renty), gdy poszkodowany w następstwie wypadku stał się inwalidą, a jednorazowe świadczenie umożliwi mu wykonywanie innego zawodu, czy też rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej
 • renty na zwiększone potrzeby polegającej na zapewnieniu poszkodowanemu środków potrzebnych do poprawy stanu jego stanu zdrowia po wypadku, a związanych z jego leczeniem i rehabilitacją, lepszym odżywianiem oraz sprawowaną nad nim opieką
 •   zwrotu utraconych zarobków.


W sytuacji, gdy wskutek wypadku samochodowego poszkodowany poniesie  śmierć, najbliższy członek rodziny może ubiegać się o wypłatę:

 • stosownego odszkodowania jeżeli wskutek śmierci poszkodowanego nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji życiowej jego najbliższych
 • zwrotu kosztów związanych z leczeniem i pogrzebem zmarłego poszkodowanego poniesionych przez członków jego rodziny
 • renty alimentacyjnej, która ma na celu uzupełnienie dochodów osób uprawnionych po śmierci poszkodowanego
 • zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę, które ma stanowić sposób złagodzenia cierpień fizycznych i psychicznych najbliższych członków rodziny zmarłego na skutek wypadku poszkodowanego przy czym instytucja ta znajduje zastosowanie do wypadków, które miały miejsce od 3 sierpnia 2008 r.

JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE PO WPADKU?

By otrzymać odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym należy zacząć od rozpoczęcia postępowania likwidacyjnego – czyli zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi. Do zgłoszenia obejmującego likwidację szkody majątkowej (uszkodzenie auta) należy załączyć faktury/rachunki związane z poniesionymi kosztami np. holowania, czy wypożyczenia auta zastępczego, a także opis i zdjęcia (jeśli posiadamy) uszkodzonego samochodu. Należy pamiętać, by nie zmieniać niczego w pojeździe, który ma obejrzeć rzeczoznawca zakładu ubezpieczeń; przed oględzinami można dokonać tylko takich zmian, które zabezpieczą pojazd przed powiększaniem się szkody.

Natomiast jeżeli wskutek wypadku powstały również uszkodzenia ciała, do zgłoszenia szkody koniecznie trzeba załączyć dodatkowo całą dokumentację medyczną, rachunki i faktury związane z kosztami leczenia.

Podstawowy termin wypłaty odszkodowania to 30 dni od dnia zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o wypadku. Termin ten w wyjątkowych  sytuacjach może zostać przedłużony do 90 dni. Jeżeli proponowane odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie spełnia oczekiwań poszkodowanego, przysługuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

ZANIŻONE ODSZKODOWANIE

Jeżeli poszkodowany nie jest usatysfakcjonowany z wyniku postępowania likwidacyjnego tj. ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub znacząco zaniży jego wysokość, konieczne stanie się wystąpienie z pozwem do sądu cywilnego. W toku procesu, Sąd przeprowadzi szczegółowe postępowanie dowodowe, które będzie obejmowało m.in. dowody z opinii biegłych.

JAK WYSOKIE ODSZKODOWANIE PO WYPADKOWE Z POLISY OC?

W przypadku określenia wysokości odszkodowania czyli rekompensaty szkód o charakterze majątkowym (uszkodzonego samochodu, zniszczonej odzieży, poniesionych kosztów leczenia), wyliczenie jego wysokości jest ułatwione i następuje w oparciu o rzeczywiście poniesione i udokumentowane koszty.

Wysokość zadośćuczynienia zależy natomiast od rozmiaru doznanych cierpień fizycznych, bólu, długotrwałości leczenia oraz cierpienia psychicznego. Sądy  rozstrzygając tego rodzaju sprawy zwracają uwagę także na wiek poszkodowanego, skutki uszkodzenia ciała, utratę przez poszkodowanego perspektyw na przyszłość, intensywność i nieodwracalność następstw doznanej krzywdy (niepełnosprawność, okaleczenie) i negatywne odczucia psychiczne związane m.in. z koniecznością korzystania z opieki osób trzecich, utratą zdolności zarobkowania czy możliwości rozwoju osobistego i zawodowego. Wbrew powszechnej opinii procentowo określany przez ubezpieczycieli uszczerbek na zdrowiu służy jedynie jako pomocniczy środek ustalania rozmiaru odpowiedniego zadośćuczynienia. W każdym, indywidualnym przypadku pomocne porównanie wyroków w postępowaniach, w których pokrzywdzony doznał obrażeń w wypadku komunikacyjnym.

Zachęcam do zapoznania się z uzasadnieniami wyroków w tego rodzaju sprawach. Można je znaleźć na stronie internetowej Portalu orzeczeń sądów powszechnych:

Portal orzeczeń sądów powszechnych - zadośćuczynienie wypadek komunikacyjny

POMOC PRAWNA

Jeżeli powyższe informacje nie wyjaśniają wszystkich wątpliwości związanych z dochodzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia od sprawcy wypadku komunikacyjnego, zapraszam do osobistego kontaktu. Dane kontaktowe znajdują w zakładce „kontakt” lub „e-porady”. Wstępna analiza sprawy oraz przekazanie jej wyników jest bezpłatna.

 

Stan prawny na dzień 15.02.2021 r.